Wat de Bijbel zegt over Amerika in de eindtijd

 

Omdat Amerika in de eindtijdprofetieën lijkt te ontbreken trekken veel Bijbelgeleerden de conclusie dat de VS zal worden vernietigd.


(Aantekening ) Als variant op de 10-delige artikelenserie 'Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd' kijken we in dit artikel wat de Bijbel te zeggen heeft over de positie van de Verenigde Staten van Amerika, nog altijd het machtigste land op Aarde, in het laatst der dagen. Omdat een duidelijke referentie naar de VS in de Bijbel lijkt te ontbreken, hebben veel Bijbeluitleggers geconcludeerd dat Amerika óf zal worden overgenomen door de Antichrist, óf zal worden vernietigd. Bij een nauwkeurige tekstanalyse blijken beide verklaringen echter niet te kunnen kloppen.
De meeste moderne christenen hebben geleerd dat in de (Grote) Verdrukking het 'teken van het Beest' in alle landen op de wereld zal worden ingevoerd. Er zal geen ontsnappen aan zijn. Uiteindelijk zullen volgens deze visie alle landen optrekken tegen Jeruzalem. Vaak wordt Zacharia 12 aangehaald om deze stelling te onderbouwen. En krijgt de Antichrist volgens de apostel Johannes tenslotte niet de 'macht over elke stam en natie en taal en volk' (Openbaring 13:7)?

IJzersterk bewijs dus dat de Antichrist over de hele wereld zal regeren, inclusief de VS, en dat ook Amerika door de Antichrist gebruikt zal worden om tegen Jeruzalem / Israël te vechten? Bedoelt de Bijbel de hele aarde?

Voor we deze vraag kunnen beantwoorden moeten we goed kijken wat de Bijbel precies bedoeld met de term 'de ganse aarde', of 'iedere stam en ieder volk'. Worden daar inderdaad de héle planeet en álle landen mee bedoeld? Volgens de gangbare verklaringen van de eindtijdprofetieën is het antwoord ondubbelzinnig 'ja'. Maar als dat zo is, stuurde koning Nebukadnessar inderdaad een brief aan iedere stam en ieder volk op Aarde?


Daniël 4:1

'Koning Nebukadnessar aan alle volken, natiën en talen, die op de gehele aarde wonen: uw vrede zij groot!'


Daniël 5:18-19

'O koning, God, de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken, en ten gevolge van de grootheid die Hij hem geschonken had, leefden alle volken, natiën en talen voor hem in vrees en beven;'

En wat te denken van het volgende voorbeeld:

1 Koningen 4:34

'En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden.'

Kreeg Salomo dus hoog bezoek uit China? Van de indianen uit het nog niet ontdekte Amerika? De aboriginals uit Australië? De bosjesmannen uit Afrika?

2 Koningen 17:29

'Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden, en zij plaatsten die in de tempels op de hoogten, welke de Samaritanen hadden gebouwd, elk volk voor zich, in de steden waar zij woonden;'

Betekent dit dat de inwoners van ieder volk op Aarde Samaritaanse goden in hun huizen hadden geplaatst? 

Jesaja 37:18

'Waarlijk, Here, de koningen van Assur hebben alle landen en hun gebied (Engels: alle volken en hun landen) verwoest.'

Klopt dit? Heeft koning Sennacherib van Assyrië destijds inderdaad de hele wereld verwoest?

Daniël 8:5

'Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde te raken;'

Heeft Alexander de Grote (de geitebok uit het westen) soms de hele wereld veroverd? Moest hij over 'de gehele aarde' trekken alvorens vanuit Griekenland in het Midden Oosten te belanden?

Alle omringende volken

Laten we in het licht van deze verzen een aantal eindtijdprofetieën in hun juiste perspectief zetten:

Zach.14:2

'Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen;'

Matt.25:32

'En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden'

Joël 3:2

'... zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat,'

Deze verzen moeten niet op zichzelf worden gelezen, maar in hun context. Zo slaat Zacharia 12 duidelijk alleen op de omringende volken (rond Israël):

Zach.12:2-3

'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond (Eng: surrounding = naburige); ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden.'

Idem dito in Joël 3:12:

Joël 3:12

'Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom (surrounding) te richten.' 

'De volken rondom', de 'omringende volken' en 'alle volken' zijn twee referenties naar volken die in hetzelfde gebied wonen. Alhoewel de vertalingen anders doen vermoeden gaat het dus niet om de hele Aarde. Het probleem met de zowel Engelse als Nederlandse vertalingen is dat het woord 'Aarde' voor ons inderdaad de hele wereld betekent, maar het Hebreeuwse woord Eretz, wat met 'Aarde' vertaald is, over het algemeen 'het land' betekent, en niet 'de hele wereld' (denk bijvoorbeeld aan 'Eretz Yisrael': het land Israël).


Overdrijvingen

Dan hebben we ook nog eens te maken met een totaal andere culturele context. In het oude Hebreeuws waren grammaticale constructies met empathische -we zouden nu zeggen: overdreven- verklaringen heel normaal, net zoals het bij Oosterse volken nog steeds de gewoonste zaak van de wereld is om gebruik te maken van hyperbolen, oftewel overdrijvingen (bijvoorbeeld: 'een zee van tranen').

Natuurlijk zijn er uitzonderingen te vinden, maar die bevestigen veeleer de regel. Voorbeeld: onder het verkeersbord dat aangeeft dat je maximaal 50 km. per uur mag rijden, staat niet: 'uitgezonderd ambulances, brandweerwagens, politiewagens met sirene,' etc.. Op dezelfde manier zijn enkele uitzonderingen geen bewijs voor het door de hele Bijbel voorkomende taalgebruik dat overduidelijk spreekt van een (laatste) regionale (Midden Oosten) oorlog in de eindtijd, en geen wereldoorlog (Ez.36:4,5; Psalm 79:12, Jeremia 12:14, Ez.28-32).


Vier beesten 'uit' de Middellandse Zee

Vaak wordt hier tegenin gebracht dat met de term 'de hele aarde' de (destijds) 'bekende wereld' wordt bedoeld, en dat dit heden ten dage dus op de hele planeet moet slaan. Dit kan echter niet kloppen omdat de 'vier dieren' in Daniël 7 allen uit de 'grote zee' (vs.2) opkomen. Met 'de grote zee' wordt in de Bijbel steevast de Middellandse Zee bedoeld, niet de hele aarde. Het gaat hier dus enkel over de letterlijke landen die zich in de eindtijd aan de Middellandse Zee en in het Midden Oosten bevinden. Ga maar na:
* Met het eerste beest werd Babylon (in het huidige Irak) bedoeld;
* Het tweede beest was het Medische-Perzische rijk;
* Het derde beest was Griekenland.

Omdat alle vier beesten uit 'de grote zee' opkwamen (aan de Middellandse Zee grensden), kan het niet anders dat ook het vierde beest in dezelfde regio -het Midden Oosten- zal opstaan. Om de Antichrist als wereldheerser neer te zetten wordt de term 'de grote zee' in het Westen meestal allegorisch uitgelegd als 'de zee van de mensheid'. Daarmee gaat de werkelijke betekenis van deze profetieën echter geheel verloren. 'De grote zee' kan onmogelijk op 'de (hele) mensheid' slaan, aangezien 'de grote zee' in ieder vers in de Bijbel zonder uitzondering slaat op de Middellandse Zee (Num.34:6-7, Joz.1:4, Joz.9:1, Joz.15:2, Joz.15:47, Joz.23:4, Ezech.47:10, 15, 19, 20, Ezech. 48:28).


De volken rondom Israël

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat hier de buurlanden van Israël worden bedoeld:

Psalm 79:12, NBV

'Straf de volken rondom (SV & NBG: onze naburen) ons zevenvoudig voor de smaad die zij u hebben aangedaan, Heer!'

Zijn de Verenigde Staten een buurland van Israël? Nee. Dit wordt op veel andere plaatsen in de Bijbel bevestigd:


Jeremia 12:14

Zo zegt de Here: Aangaande al de boze naburen, die losslaan op het erfdeel, dat Ik aan mijn volk, aan Israël, ten erfdeel gegeven heb: zie, Ik ruk hen weg van hun bodem,'


Buurlanden Israël zijn islamitisch

Deze buurlanden zijn in onze tijd zonder uitzondering Arabische en/of islamitische landen. In de Bijbel staat weliswaar dat de Antichrist 'de gehele aarde zal verslinden en haar zal vermorzelen' (Dan. 7:23), maar diverse profetieën voorzeggen dat deze Antichrist tegen anderen zal moeten vechten en daarom logischerwijs niet de hele wereld zal overnemen (Dan. 11:40-45, Dan. 11:30, Ez. 28:7-8).

Dus waar vinden we Amerika terug in de Bijbel? Wie van u heeft ooit overwogen dat Amerika misschien één van de landen is die juist tegen de Antichrist zal vechten? Daniël 11 laat ons zien dat de Antichrist 'tegen de versterkte (KJV.: sterkste) vestigingen' zal optreden 'met hulp van de vreemde god', en dat 'ieder die deze erkent', tot 'grote eer' zal komen (vs. 39). Wie zijn deze 'sterkste vestigingen', oftewel de sterkste militaire macht? Hoe kan de Antichrist over de hele wereld heersen als de sterkste militaire macht tegen hem vecht? Verslaat hij hen daadwerkelijk? Verslaat hij de Verenigde Staten? Het antwoord is: NEE.


Jihadisten vervullen profetieën

Waarom houden zoveel Westerse Bijbelgeleerden dan krampachtig vast aan de opvatting dat de Antichrist over het machtigste rijk ter wereld zal heersen? Ondanks alle problemen heeft de VS nog steeds met afstand het sterkste leger ter wereld. Kan deze tekst op anderen slaan dan wat we nu in de islamitische wereld zien? Moet de tekst dan niet gewoon letterlijk worden gelezen, namelijk dat deze Antichrist-macht de oorlog zal verklaren aan de sterkste landen op Aarde? Jihadisten voeren al jaren openlijk oorlog tegen Europa en Amerika, en nu de Arabische lente een islamitische storm (of winter) aan het worden is, zien we al deze Bijbelse profetieën letterlijk voor onze ogen in vervulling gaan.

Toch heeft het Westen wat dit betreft nog steeds een grote blinde vlek. Echter, wie zouden er anders dergelijke maniakken kunnen zijn dan de islamitische fundamentalisten die de oorlog verklaren aan het machtige Westen? Wie anders misleiden de Westerse volken door te beweren dat de islam een 'vreedzame' religie is? Wie anders dan degenen die de 'zaak van Allah' met leugens en bedrog en desnoods met grof geweld menen te moeten behartigen?


Antichrist zal worden verslagen door...?

De uitleg dat ieder land op Aarde ten prooi zal vallen aan de Antichrist is onmogelijk, omdat de Bijbel duidelijk zegt dat sommige landen zich tegen hem zullen verzetten en hem zelfs zullen verslaan. Deze verzen komen in het Westen nauwelijks aan bod. In Ezechiël 28 wordt bevestigd dat de sterkste landen ter wereld, de 'versterkte vestingen', de Antichrist uiteindelijk zullen vernietigen:


Ezechiël 28:7-8

'... daarom, zie, Ik breng vreemdelingen over u, de gewelddadigste der volken; die zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw glans ontwijden. In de groeve zullen zij u doen neerdalen, gij zult de bittere dood der gesneuvelden sterven, midden in de zee.'

'Zij' slaat op deze sterke landen en de term 'gewelddadigste' heeft duidelijk betrekking op de 'sterkste vestingen', dus op de sterkste militaire macht. God zal in de eindtijd meerdere landen verzamelen die Zijn oordeel zullen uitvoeren en de Antichrist zullen aanvallen. Daarom kan het niet kloppen dat ieder land op Aarde zal buigen voor de Antichrist en Israël zal aanvallen.

Ja, er zijn meerdere pogingen geweest om een één-wereld regering op te richten en dat gebeurt in onze tijd opnieuw, maar al deze pogingen hebben gefaald, zoals ook de huidige poging jammerlijk zal mislukken. De meeste christenen in het Westen vergeten namelijk dat God de wereld tijdens de bouw van de toren van Babel doelbewust in talen, volken en landen verdeelde, zodat ze nooit meer één zouden kunnen worden.


Niet het Westen, maar Jeruzalem staat centraal

Te veel christenen lezen de Bijbel op een narcistische wijze. Talloze boeken zijn er geschreven waarin het Westen (of de Kerk in het Westen) in het centrum van de Bijbelse profetieën wordt geplaatst en de hele Bijbel door een sterk eenzijdig op het Westen gefocuste bril wordt gelezen en uitgelegd. Nog steeds maken veel te veel Westerse christenen de fout te vergeten dat de Bijbel van kaft tot kaft een Oosters boek is waarin het Midden Oosten, en niet Europa (of Amerika) centraal staat. In het Bijbelse wereldbeeld is het letterlijke Jeruzalem in het letterlijke Israël het centrum van de wereld, niet (de kerk van) Rome of New York. Hetzelfde principe is van toepassing op alle Bijbelse profetieën over de eindtijd.

 

Aantekening1

Deze artikelen zijn een vertaling van videotoe-spraken van Walid Shoebat.

Ze zijn gebaseerd op zijn boek "Gods War on Terror".

 

De vertaling is gemaakt door xandernieuws.net