Tijdlijnen over de profetie van de 70 weken in Daniël.
 

 

Tijdlijnen meervoud?
Ja, zoals met veel Bijbelse onderwerpen zijn er vaak meerdere uitleggingen, goed of niet goed.

Zelf ben ik al jaren geïntrigeerd door die 70 weken profetie. Vooral die laatste week boeit mij. Zo’n 2000 jaar geleden werden profetieën over de komst van Jezus door het overgrote deel van de Joden niet herkent. Enkelen, zoals Simeon en de profetes Anna (Lukas 2:22-38), zagen het wel. In die tijd eindigde ook de eerste 69 (jaar)weken van de profetie die Daniël te horen kreeg. Mijn verlangen is om te zien en te begrijpen in welke tijd we leven in Gods plannen. Vandaar de zoektocht naar de betekenis van deze profetie.

Als je jong bent weet je eigenlijk niets over deze dingen. Als je ouder wordt hoor je bijbelleraren dingen uitleggen. Je neemt aan dat wat ze vertellen waar is, ze hebben er toch voor gestudeerd?

Op een gegeven moment in je leven ga je zelf dingen onderzoeken in de bijbel. Met Gods hulp ga je stapje voor stapje meer begrijpen van wat er in de bijbel staat.

Je gaat toetsen wat die bijbelleraren je verteld hebben.
Vaak zie je bevestigingen, maar soms heb je vraagtekens.
Klopt het wel wat ik in die preek hoorde?
Is het echt zo wat me in een bijbelstudie verteld is?
Staat dit werkelijk zo in de bijbel?
Zelf de bijbel lezen en bestuderen is het antwoord.
God vragen om wijsheid en inzicht. Hij zal het geven!
Ik heb ervaren dat wijsheid en inzicht, in wat de bijbel zegt, door God gegeven worden. Niet altijd gelijk, en soms pas jaren later nadat ik er voor gebeden had.

Die profetie van de 70 (jaar)weken is zo’n onderwerp van een langjarige zoektocht.

Graag wil ik delen hoe ik in de loop der jaren steeds verder kwam met de vragen die ik mezelf stelde. Maar zoals verderop duidelijk wordt heb ik nog steeds vragen. Het zou mooi zijn als medegelovigen hun gedachten over dit onderwerp met mij delen. Samen zullen we dan steeds beter Gods woord begrijpen.
Het staat allemaal in Daniël. Daniël had gebeden, zonden beleden voor hem en zijn volk en hij bad voor de stad Jeruzalem.
Dan komt de engel Gabriël en zegt:

Daniel 9:23

“Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.” 


Daniel 9:24-27

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad,
om de overtreding te voleindigen,
de zonde af te sluiten,
de ongerechtigheid te verzoenen,
en om eeuwige gerechtigheid te brengen,
gezicht en profeet te bezegelen
en iets allerheiligst te zalven.

25 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.
26 En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.
27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” NBG


De eerste tijdlijn


Daniel 9:24

“Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad”

Daniël krijgt dus te horen dat God een plan heeft.
Daniël had gebeden voor zijn volk en voor de stad Jeruzalem.

Daniel 9:25

“U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.”

Daniël moet begrepen hebben dat het hier niet gaat om weken van 7 dagen want Jeruzalem kon onmogelijk gebouwd worden in iets meer dan een jaar. Het gaat dus om jaarweken. 70 weken van 7 jaren is 490 jaar.

Die zeventig weken zijn verdeeld in drie perioden.
De eerste periode duurde 7 weken (7x7=49 jaar),
de tweede periode duurde 62 weken (62x7=434 jaar)
en dan is er nog een laatste periode van één week (=7 jaar).

Mocht je meer willen weten over hoe vanuit de bijbel te zien is wat een week = jaar is dan kan je daar meer over vinden aan het eind van deze studie in de bijlage.

In die eerste periode werd Jeruzalem hersteld en herbouwd.
Dat duurde 7x7=49 jaar.
In de volgende periode van 63 weken zal Jeruzalem hersteld en herbouwd blijven.
Dan blijft er nog een laatste periode van één week over, een week van zeven jaar.

Wanneer begonnen die 70 weken?


Daniel 9:25

“U moet weten en begrijpen:
vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen …”

Dat woord ging uit, volgens de geleerden, in het jaar 458 BC toen Arthahsasta het bevel gaf om de stad Jeruzalem te herbouwen. Ezra 7:11-26.

En, weer volgens de geleerden, eindigen die eerste 69 weken in de tijd dat Jezus hier op aarde was. Dat is dus na de eerste 7 weken en de daaropvolgende 62 weken. Er blijft dus nog één week over van de zeventig.

Die ene week, zo heb ik het altijd geleerd, wordt pas vervuld in de laatste 7 jaar voordat het 1000 jarig vredesrijk komt. Men noemt die tijd de tijd van de grote verdrukking. (Zie de eerste tijdlijn, klik hier).
Maar ik kan dat in de hele bijbel niet terugvinden.
Er staat nergens dat er een grote verdrukking zal zijn van zeven jaar.

Wat vooral vreemd was voor mij is dat er zo’n groot gat van 2000 jaar zit tussen de 69ste en 70ste week. Waar kunnen we een uitleg hiervoor vinden in de bijbel?

In de loop der jaren ben ik zelf ook dingen gaan onderzoeken. De profetie die Gabriel aan Daniël doorgaf houdt niet op bij die 69 weken.
Er staat nog iets achter.


De tweede tijdlijn


Daniel 9:24-27

“Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.”

Tweeënzestig weken?
Eigenlijk moet je lezen 69 weken. Die eerste periode van 7 weken, de herbouw van de stad, moet bij die 62 weken opgeteld worden. Dus moet je lezen “Na de (7+62=) 69 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.”

Wanneer zou de Messias worden uitgeroeid? Wanneer zou Jezus sterven?
NA de 69 weken!

Wat komt er NA de 69ste week?
De zeventigste week!

Dat schijnt niemand op te vallen.

Jezus stierf dus voor ons in de zeventigste week.

Toen dat tot me doordrong tekende ik een nieuwe tijdlijn.
Een tijdlijn die liep vanaf dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen tot aan de dood van Jezus.
Was Jezus’ dood aan het begin van die 70ste week of aan het eind?

Ik las verder en zag dat er stond:

Daniel 9:27b

“Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

Toen Jezus, het volmaakte offer, stierf, waren er geen offers mee nodig. Door Zijn sterven verlangde God geen offers meer. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden. De toegang tot God was nu open. Mattheus 27:51.

Oh, dus Jezus stierf halverwege de week. Dat betekent dat er nog 3½ jaar overblijven en dat leek me goed te kloppen met die laatste 3½ jaar van de grote verdrukking die nog komen gaat. (Zie de tweede tijdlijn, klik hier).

En toch was deze tweede tijdlijn niet een echt bevredigende oplossing voor mij.
Waarom is daar nog steeds zo’n groot gat van zo’n 2000 jaar tussen die eerste 69 ½ weken en de laatste halve week?
Is het logisch dat de klok stopt na de 69e week, of na de 69 ½ week, en pas weer in de eindtijd gaat lopen?
Ik blijf zoeken.

De derde tijdlijn

Toen kwam ik een zekere meneer Lovik (1) tegen op het internet. Hij liet zien dat er een mogelijke verklaring is voor een tijdlijn zonder dat er een gat valt tussen de 69e en 70e (jaar)week.
Zijn redenatie vind ik heel logisch.

Ik zal proberen zijn zienswijze, hoe het mogelijk is dat de klok niet is stil gezet voor een periode van zo’n 2000 jaar, beknopt weer te geven.

Zoals we al zagen gebruikt God soms een andere tijdrekening dan de gebruikelijke.
De 70 weken in Daniël zijn daar een voorbeeld van.
70 Weken zijn eigenlijk 70 jaarweken van elk 360 dagen samen dus 490 jaar.

Ook vermenigvuldigt God soms de tijd.

Een goed voorbeeld is het verhaal over de verspieders die 40 dagen het land Israël verkenden. Het volk geloofde het negatieve verslag van de 10 verspieders. Ze geloofden God niet maar wel de verspieders.
Omdat het volk God zo verwierp strafte God het volk door hen te veroordelen tot een verblijf in de woestijn van 40 jaar. Voor elke dag een jaar.

‘Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer.’ Numeri 14:34

Mozes had, namens God, het volk gezegd dat het beloofde land nabij was. Het volk geloofde God niet en werd daarvoor gestraft.

Jezus vertelde de Joden dat het Koninkrijk van God nabij was.
Het Koninkrijk van God lag voor de Joden voor het grijpen, maar ze geloofden God niet.
Ze stonden op tegen de brenger van het goede nieuws. Ze kruisigden Hem zelfs.

De Joden verwierpen hun Messias. Zij geloofden niet wat Jezus hen verteld had.
Zou het kunnen zijn dat God zich van hen af keerde net zoals we lazen in Numeri? Het volk Israël, ongelovig, verwierp Jezus als hun Koning.

Wat zou dan hun straf zijn?
Was dat net zo als in Numeri? Voor elke dag een jaar?

Ten tijde van Jezus op aarde kwam er een eind aan de 69e (jaar)week.
Die laatste (jaar)week van 7 jaar was nog niet voorbij.
7 Jaar van 360 dagen.
7 x 360 = 2520 dagen.
Als we het principe van een dag voor een jaar aanhouden zou de straf 2520 jaar duren.

Toen Israël te horen kreeg dat ze 40 jaar in de woestijn moesten blijven werd de tijd gerekend vanaf dat ze uit Egypte wegtrokken. Dus de reeds in de woestijn doorgebrachte tijd werd in mindering gebracht van het totaal van de 40 jaren.
Die 40 jaren begonnen vanaf het bevel om uit Egypte te trekken.

In het geval van de 70 (jaar)weken begonnen die 70 weken in het jaar 458 vChr.


Daniel 9:25

’Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken.’ HSV

Als we er vanuit gaan dat God dezelfde straf oplegt aan de Joden als destijds in de woestijn dan werden de nog resterende 2520 dagen omgezet naar 2520 jaar. En een nieuwe count-down begon vanaf dat het woord uitging om Jeruzalem te bouwen.

2520 jaren van 360 dagen maakt 907.200 dagen.

Om een idee te krijgen waar die tijdlijn van die 70 (jaar)weken dan op uitkomt moeten we (tijdelijk) een precieze datum nemen als uitgangspunt. Anders wordt het moeilijk het aantal dagen er bij te tellen.
Het gaat niet om die datum maar meer om het seizoen. (Zie de derde tijdlijn, klik hier)
Als we de aanvang van de profetie stellen op 28 September 458 v.C (Dat is de eerste dag van het herfst seizoen: de 10e Tishri) en we tellen daar 907.200 dagen bij op dan komen we op een einddatum die valt op 22 Juli 2028.

De laatste zeven jaar, voordat Jezus het 1000-jarig vrederijk vestigt, beginnen dan 2520 dagen (dat is 7 jaar) eerder en dat valt in de herfst van 2021.

Het klinkt logisch. Veel logischer dan dat er een onverklaarbaar grote onderbreking zit in de 70 weken.

Als dit klopt dan zal in de komende jaren de tempel herbouwd moeten worden waarna de Antichrist openbaar wordt.

We leven in spannende tijden.
Onze Here Jezus zal dan, als deze uitleg van die 2520 jaar klopt, terugkomen en Zijn Koninkrijk vestigen hier op de aarde in 2028. Dit is slechts een mogelijke uitleg. Waar zouden we hier een bijbelse bevestiging bij kunnen vinden? Ik weet het (nog) niet.

Een ding is zeker, Jezus komt terug, of de tijdlijnen hierboven nou kloppen of niet!

Maranatha!

Maar… misschien is ook deze verklaring niet de beste. Ook bij deze uitleg blijven er vragen over.


Komt er nog wel een zeventigste week?

Hierboven hebben we verschillende mogelijkheden bekeken hoe we naar die zeventig weken kunnen kijken.

Vrijwel iedereen denkt dat de laatste jaarweek (de 70ste) nog moet komen.
Maar waar is dat op gebaseerd?

Als ik goed luister denk ik dat men die gedachte baseert op de tekst:

Daniel 9:27

“En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.”

Men neemt dan aan dat de ‘hij’ de antichrist is. En die antichrist sluit dan een verbond met velen. Vaak wordt gedacht dat het om een vredesverbond gaat.

Ik denk dat dit niet in die tekst staat.

Wat staat er wel?
Laten we eens kijken naar de grammatica in vers 26.

Daniel 9:26

“Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn.”

Wie is het onderwerp in deze zin?
Ik denk dat iedereen het met me eens is dat het hier gaat om ‘de Messias’.

De tweede zin is:

Daniel 9:26

“Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten.”

Als ik anderen vraag: wie of wat is het onderwerp van deze zin, komt men, na het nog eens goed te lezen, er op uit dat het onderwerp ‘een volk’ is.
Die vorst, die daar genoemd wordt, is duidelijk niet het onderwerp.

Dan krijgen we nog een nadere toelichting over die stad en het heiligdom”

Daniel 9:24-27

“Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed
en tot het einde toe zal er oorlog zijn,
verwoestingen waartoe vast besloten is.”

Hier wordt geen persoon genoemd.

Dan krijgen we het volgende vers.

Daniel 9:27

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

Deze zin begint met het woordje ‘Hij”.
Wie is die ‘Hij”?

Even logisch nadenken…
Hoeveel personen waren het onderwerp in de voorgaande tekst?
Ik denk dat je moet toegeven dat er maar één persoon was in die voorgaande tekst die het onderwerp was.
Dus is die ‘Hij’ die een verbond voor velen zal versterken ‘de Messias'.
Het gaat dus niet om de Antichrist die een verbond zou sluiten met de Joden.
Overigens, een verbond wat bevestigd wordt kan alleen bevestigd worden als het er al is. Een bestaand verbond dus.

Dan is de vraag natuurlijk: welk verbond?
En ook, hoe heeft de Messias dat verbond versterkt?
Ik kom daar straks op terug.

Dan is er nog dat punt van die 70ste (jaar)week.

De tekst, die aangeeft dat het Jezus Messias is die een verbond versterkt, heeft nog een toevoeging:

Daniel 9:27

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.”

Jarenlang heb ik automatisch aangenomen dat het hier om de 70ste week gaat.
Is dit verbond versterkt voor die hele 70ste week?
Dan vraag ik me af wanneer heeft Jezus Messias dat dan gedaan?

We hebben ook al gelezen dat Jezus halverwege de week stierf.
Is dat halverwege de 70ste week, zoals ik heel lang gedacht heb?
Of is Jezus Messias gestorven halverwege één week, een week van 7 dagen?
Alle keren dat het woord ‘week’ gebruikt wordt in Daniël 9 is het in het Hebreeuws hetzelfde woord.

Om goed onderzoek te doen moet je er voor openstaan dat de laatste twee keer dat het woord week wordt gebruikt niet beslist ook elk 7 jaar duren. Misschien wordt daar een gewone week van 7 dagen bedoeld.

En dan kan je je ook nog afvragen wanneer en hoe Jezus dan het verbond versterkt?
Is dat aan het begin van die 70ste (jaar)week of halverwege die 70ste (jaar)week als Hij sterft?

Of gaat het hier om een verbond dat versterkt is voor 7 dagen (één week)?

Moeilijke vragen.

Maar als het zo is dat hier niet de 70ste (jaar)week bedoeld wordt, over welke week gaat deze tekst dan wel?

Over welke week gaat deze tekst?

Nog maar eens die tekst lezen.

Daniel 9:27

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

Wat gebeurt er halverwege de week?

“Hij zal slachtoffer en graanoffer doen ophouden.”

Stierf Jezus, die het ultieme slachtoffer was en door Zijn dood alle offers overbodig maakte, in het midden van de laatste jaarweek of in het midden van een week?

Op welke dag valt het midden van een week? De woensdag!
Jezus stierf op een woensdag!
In een eerdere studie heb ik al eens uitgelegd dat Jezus niet stierf op een vrijdag maar op een woensdag. (zie hier).

Jezus stierf op de 14e Nissan.
God had al lang van tevoren die datum aangewezen als de datum waarop het Pesach lam geslacht moest worden. Dat was bij de uittocht uit Egypte.
God had ingesteld dat op de 10e Nissan een lam moest worden gekozen en apart gezet.

Wat gebeurde er op de 10e Nissan?
Die dag reed Jezus Jeruzalem binnen op een veulen en werd Hij, als het ware, gekozen om het Lam te zijn. Vier dagen later zou Hij sterven, maar drie dagen later weer opstaan.

Alles gebeurde binnen een week van 7 dagen.

Op sabbat de 10e Nissan werd Jezus, het Lam, gekozen.
Op woensdag de 14e Nissan stierf Hij voor ons. Diezelfde dag tegen het vallen van de avond werd Hij begraven.
De 17e Nissan, een sabbat, stond Jezus op na drie dagen en drie nachten in het ingewand van de aarde te zijn geweest. Mattheus 12:39-40.

Als je dit alles overdenkt is het niet onmogelijk dat die week die in Daniël 9:27 wordt genoemd, een week is van 7 dagen.

Nu ik over dit alles weer nadenk valt me nog iets te binnen. De meeste geleerden zijn het er over eens dat de 69ste week eindigde toen Jezus Jeruzalem binnenreed op een veulen. De 10de Nissan.
De 14e Nissan stierf Jezus Messias.
Als de 70ste week begon toen Jezus Jeruzalem binnenreed, hoe kunnen we dan de tekst plaatsen over het beëindigen van de offers halverwege de week?
Dat zou dan 3 ½ jaar NA Zijn dood zijn.
Dat beëindigen van de offers halverwege de week, een letterlijke week, lijkt dan een betere verklaring.
Maar dan zitten we nog met die 70ste week. Zijn die laatste 7 jaar na Jezus’ dood gewoon geëindigd?
Een hoop vragen waar ik (nog) geen duidelijkheid over heb.

Het Verbond

Dan zitten we nog steeds met de vraag over welk verbond het gaat in Daniël 9:27?

God heeft meerdere keren verbonden gesloten in het Oude (of eerste) testament.

Maar welk verbond zou Jezus dan kunnen versterken?
Welk verbond heeft met Hem te maken?

Ik denk dat het het verbond is wat God met Abraham sloot. Maar ik sta open voor suggesties.

Genesis 12:7

“Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.”
De Statenvertaling zegt: “Aan uw zaad zal Ik dit land geven”.

Paulus zegt in Galaten:

Genesis 12:7

“Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.”

Jezus Christus vervulde de profetie van het ‘zaad’-verbond met Abraham. In de zeven dagen, die we de lijdensweek noemen, bevestigde en vervulde Jezus Gods verbond met Abraham.

“Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang”. Een week van 7 dagen? Van 10-17 Nissan? Ook dit lijkt logisch, maar worden daar alle vragen mee opgelost? En wordt dit ook bedoeld? Stel dat het bedoeld is voor de laatste, de 70ste, week? Wanneer heeft Jezus dat verbond dan versterkt, bevestigd?

God heeft Zijn plannen zo precies en nauwkeurig bedacht, zoals ook in de Feesten te zien is, dat ik er zeker van ben, dat ook voor de vragen die ik nu nog heb, een antwoord te vinden is in de bijbel.

En dan is er nog iets wat mij opviel.
De profetie, die in Daniël 9 begint zegt:

Daniel 9:24

“Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad,
1. om de overtreding te beëindigen,
2. de zonden te verzegelen,
3. de ongerechtigheid te verzoenen,
4. om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,
5. om visioen en profeet te verzegelen,
6. en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.”
(Nummers door mij ingevoegd.)

Dus alle punten die hier genoemd worden vallen in het tijdsbestek van die 70 weken. Ze werden vervuld door Jezus, of voorvervuld, in de zeventigste week.

Wanneer werden deze zes punten vervuld?

1. de overtreding beëindigd?


Jesaja 53:5

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.”

Romeinen 5:18-21

“Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.… door Jezus Christus, onze Heere.”

En:

Johannes 19:28-30

Jezus riep aan het kruis: “Het is volbracht!”

2. de zonden te verzegelen,


Hebreeën 10:11-14

“En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen,
maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.
Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.
Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.”

3. de ongerechtigheid te verzoenen,


Romeinen 5:10-12

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.”

4. om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen,


2 Corrintiërs 5:21

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

5. om visioen en profeet te verzegelen,


Lucas 24:25-28

“En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben!
Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?
En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.”

6. en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.


Handelingen 10:38

“…hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.”

Nawoord

Er blijven nog vragen.
Graag zou ik zien dat jullie, mijn medebroeders en zusters, meedenken en bidden voor antwoorden.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over ‘de gruwelijke vleugel van een verwoester’.
In samenhang met andere teksten in Daniël, Mattheus en 2 Tessalonisenzen, blijkt dat dit gaat gebeuren in de laatste 3 ½ jaar voordat Jezus Gods Koninkrijk op aarde zal vestigen.
Valt deze gebeurtenis binnen de 70 weken profetie? Ik denk van niet.
Ik denk dat dit een op zichzelf staande profetie is. Maar zekerheid heb ik daar niet over.

(Er is veel meer te zeggen en om over na te denken betreffende Daniël 9. Dat doe ik in de studie over Parallelen tussen Daniël en Openbaring) Klik hierBijlagen

Teksten die ons vertellen hoeveel dagen en maanden er in een jaar zijn.


Genesis 7:11

'In Noachs zeshonderdste levensjaar, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend.'

Genesis 8:3-4

'en de wateren vloeiden gestadig van de aarde weg. Aldus namen de wateren na verloop van honderd vijftig dagen af. 4 En in de zevende maand, op de zeventiende dag der maand, bleef de ark vastzitten op het gebergte van Ararat.'

Van de 17e dag van de 2e maand tot de 17e dag van de 7e maand zijn het volgens de bijbel 150 dagen. Dit vertelt ons dus dat de bijbel rekent met 30 dagen per maand.

Hoe zit dat dan met de maanden in een jaar?

1 Koningen 4:7

‘En Salomo had over geheel Israël twaalf landvoogden, die de koning en zijn huis van voedsel moesten voorzien; één maand per jaar rustte op ieder de plicht om te leveren.’ Als je het bovenstaande vers vergelijkt met 1 Kronieken 27:1-15, zul je zien dat een jaar 12 maanden heeft.

Maar nu moeten we nog zien hoe het dag-voor-een-jaar-principe ook een bijbels gegeven is.

Numeri 14:34

‘Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar, opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer.’

Ezechiël 4:5-6

5 En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israëls dragen. 6 Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op.’ NBG

We hebben gezien dat een bijbelse maand 30 dagen heeft en dat als je die vermenigvuldigd met 12 maanden je uitkomt op 360 dagen. In allerlei bijbelstudies wordt dit een profetisch jaar genoemd.

De 70 weken zijn weken van zeven dagen.

(1) Link naar de Youtube film van de heer CJ Lovik. Klik hier

De heer Lovic plaatst de opname van de gemeente en de grote verdrukking aan het begin van de laatste zeven jaar. Ik denk dat dit niet juist is, ik denk dat de grote verdrukking halverwege die laatste zeven jaar begint en dat Jezus terugkomt aan het eind van die laatste zeven jaar.
We zullen het snel weten.

Ondanks dat is de film zeer interessant. Het getal 2520 blijkt op meer punten van belang te zijn.

Als je meer wilt weten over het onderwerp:
Gaat de gemeente door de Grote Verdrukking, klik dan hier